PROJECT REFERENCE / ผลงานตกแต่งภายใน

งานตกแต่งห้องแยกสำหรับผู้ป่วย OPD : โครงการปรับปรุงห้องแยกสำหรับผู้ป่วย OPD อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีครินทร์ ชั้น10 โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 

บริษัท พี ทเวนตี้วัน อินทีเรีย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลศิริราชฯ ได้ประมูลงานตกแต่งห้องแยกสำหรับผู้ป่วยOPDฯของทางโรงพยาบาล ของทางโรงพยาบาล โครงการดังกล่าวเป็นงานตกแต่งห้องแยกผู้ป่วย OPD งานตกแต่งเน้นงานระบบเป็นหลัก โดยเฉพราะระบบก๊าซทางการแพทย์

p21interior-ห้องแยกผู้ป่วย-1